ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

1. Bevezetés

A Gasztro-Gorilla Kft. (2700 Cegléd, Dózsa György u. 58.) mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A Gasztro-Gorilla Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Sztv.)
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2003. évi XCII. törvény – az adózás rendjéről (Art.);

 

2. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

A Gasztro-Gorilla Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

2.1. A www.keknarancspanzio.hu honlap látogatóinak adatai

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

A kezelt adatok köre: dátum, idő, IP cím, a meglátogatott oldal címe, az előzőleg meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok.

Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 30 nap.

A Gasztro-Gorilla Kft. a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

2.2. Vendégéjszakák nyilvántartása, online foglalás, számlázás

Az adatkezelés célja: szálláshely szolgáltatás nyújtása, a szállóvendégek nyilvántartása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. (továbbiakban: Htv.),

A kezelt adatok köre: név (cégnév), cím, dátum, e-mail cím, telefonszám, az eltöltött vendégéjszakák száma, 18 éven aluli vendég adómentessége esetén születési dátum.

Az adatkezelés időtartama:

 • szálláshely szolgáltatás igénybevétele esetén az utolsó vendégéjszakától számított 5 év,
 • a számlázási adatok tekintetében pedig 8 év.
 • a számlázáshoz és az idegenforgalmi adó nyilvántartásához nem szükséges adatokat (e-mail cím, telefonszám, egyéb esetlegesen megadott személyes adatok) a Gasztro-Gorilla Kft. nem tárolja és harmadik személynek nem adja tovább.

Adattovábbítás:

 • az idegenforgalmi adó megállapítása, beszedése érdekében az érintett nevét, címét, szükség esetén születési idejét és az eltöltött vendégéjszakák számát nyilvántartjuk és ellenőrzéskor bemutatjuk a helyi önkormányzati adóhatóságnak, de az adatokat közvetlenül nem továbbítjuk.
 • bankkártyás vagy SZÉP kártyás fizetési módozat választása esetén a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja az érintett bank vagy SZÉP kártya szolgáltató felé.

Az adattovábbítás jogalapja: az idegenforgalmi adó tekintetében az Art. 175. § (1) bekezdése, a további esetekben az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: folyamatban

A Gasztro-Gorilla Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

3. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A Gasztro-Gorilla Kft. számítástechnikai rendszere és más adatmegőrzési helye a cég székhelyén (2700 Cegléd, Dózsa György u. 58.) található.

A Gasztro-Gorilla Kft. az adatkezelés során megőrzi

 1. a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 2. a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 3. a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök

 

4. Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: Gasztro-Gorilla Kft.

Székhely: 2700 Cegléd, Dózsa György u. 58.

Cégjegyzékszám: Cg.13-09-145870

Adószám: 23289020-2-13

Működési engedély száma: 24/7739/2012 kiállító: Cegléd Város Önkormányzatának Jegyzője

mail: info@keknarancspanzio.hu

 

5. Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.